Reakce na nepřesné informace - Nový Květ
Park Nový Květ
vzkvétající centrum Zahradního Města

Reakce na nepřesné informace

Reakce na nepřesné informace prezentované na zastupitelstvu MČ Praha 10 dne 29. 1. 2023

Investor revitalizace střediska Květ uspořádal dva veřejné dialogy. První veřejný dialog se uskutečnil 19. září 2023. Druhý dialog se konal 7. listopadu 2023. Z každého setkání si investor odnášel nové poznatky a informace, s kterými při přípravě projektu pracoval a pracuje.

Od listopadu 2023 se investor snažil o osobní setkání se zástupci spolku Bezpečný Květ, který dle svých slov má zastupovat zájmy občanů Zahradního Města. Cílem byla vzájemná výměna informací a osobní kontakt, který dle našeho názoru dokáže nejlépe vyřešit rozpory a ihned mohou být zodpovězeny případné dotazy.

Investor nabídl zástupcům spolku Bezpečný Květ od listopadu 2023 celkem 5 termínů pro společný dialog. Bohužel do dnešního dne nebyl ani jeden termín společného dialogu ze strany spolku akceptován.

Jedním z bodu již třetího veřejného dialogu má být projednání Dopravní studie (DS). Dopravní studie je součástí Dokumentace pro území rozhodnutí. Poslední verze DS byla zástupcům spolku Bezpečný Květ poslána v únoru s návrhem dalšího termínu společného dialogu.

Zástupci spolku Bezpečný Květ se pravidelně účastní zasedání zastupitelstva MČ Praha 10, kde formulují své dotazy ohledně projektu Park Nový Květ směrem k vedení MČ Praha 10. Naposledy se tak stalo na jednání zastupitelstva dne 29. 1. 2023. Na veškeré dotazy mohl investor odpovědět zástupcům spolku Bezpečný Květ přímo, během navrhovaných společných dialogů. Odpovědi na dotazy si dovolujeme proto uvést zde, protože v současné době nemáme žádnou reakci spolku Bezpečný Květ na společné osobní setkání:

Dotazy jsou formulovány tak, aby byla zachována podstata veřejného vystoupení během zasedání zastupitelstva:

Téma č. 1 – Na posledním setkání developerovi utekla informace, že požádal, aby byl projekt navýšen o dvě patra. Podle nás se jedná o nový projekt a měl by být znovu projednán.

Odpověď – Bohužel se jedná o dotaz, který se nezakládá na pravdě. Investor, ani jeho zástupci, nikdy neřekli, že požádali o navýšení projektu o dvě patra. Investor u současného návrhu pracuje stále se stejnou výškou budov. V zápisu z listopadového veřejného dialogu informace o požadavku na navýšení budov uvedena není.

Téma č. 2 – Na listopadovém setkání investor uvedl, menší, než navrhované budovy se nevyplatí dělat. Alternativní řešení, nebo že by přišel s jiným návrhem, tam nepadla. Participace je o tom, zda si zvolíme, že lavičky v parku budou zelené nebo modré.

Odpověď – Současná podoba projektu Park Nový Květ vychází z konzultace s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Prvotní návrh spočíval v bytové nástavbě pouze v jižní části objektu, která kopíruje ulici Jabloňová. Po konzultaci s IPR došlo na jejich návrh ke změně na současnou variantu, která dle IPR nejlépe zapadá do konceptu Zahradního Města a výškových panelových domů. Výška bytové nástavby byla vždy totožná. Jak během prvního veřejného dialogu, tak i během druhého veřejného dialogu byly odprezentovány další návrhy, které ale nesplňovaly požadavky pro dané území.

Téma č. 3 – Vlastnická struktura investora, 75 % vlastní Kyperská společnost.

Odpověď – Investorem revitalizace střediska Květ je společnost Fostys, kterou zastupuje pan Marek Lori, který byl představen a účastnil se i prvního veřejného dialogu. Společnost Fostys je obchodní společností, která funguje na základě platných právní předpisů a nařízení.

Téma č. 4 – Během druhého veřejného dialogu bylo odhlasováno, že nebude pořizován videozáznam z tohoto veřejného projednání. Jak se mohly záběry z tohoto veřejného projednání objevit v reportáži TV Praha. V reportáži byly i záběry z prvního projednání.

Odpověď – Reportáž natáčela TV Praha, která se o projekt Park Nový Květ zajímá. TV Praha natočila reportáž, kde použila záběry z prvního veřejného dialogu. Redaktor s kameramanem se účastnili i druhého veřejného dialogu, kde opět natáčeli rozhovory s respondenty a ilustrační záběry. Investor dle domluvy s účastníky druhého dialogu záznam smazal a nemohl tak žádné záběry TV Praha poskytnout.

Téma č. 5 – Podoba veřejných prostor. V reportáži se objevují modré kruhy.

TV Praha požádala investora o poskytnutí vizualizací projektu Park Nový Květ, které by mohla redakce využít do reportáže. Investor poskytl i různé varianty návrhu revitalizace veřejných prostor, které jsou v bezprostředním okolí OC Květ a jejichž revitalizaci na vlastní náklady investor nabízí realizovat. Vybírat a hlasovat je možné ze tří variant, které jsou popsány na webu projektu: https://novykvet.cz/#o-projektu. Modré kruhy se objevují ve variantě pro využití prostor k pořádní trhů a veřejných akcí.

Pro investora jsou veřejné dialogy důležitým zdrojem informací. Proto spolku Bezpečný Květ nabídl od listopadu 2023 již pět termínů společného setkání. Společný dialog ale ze strany spolku Bezpečný Květ není akceptován. Investor spolek Bezpečný Květ bral jako zástupce veřejnosti, který bude zprostředkovávat vzájemnou komunikaci a požadavky. Z uvedených témat je patrné, že všechny otázky mohly být zodpovězeny a vysvětleny ze strany investora okamžitě, pokud by spolek Bezpečný Květ s investorem od listopadu 2023 komunikoval.

V případě dalších dotazů je investor připraven na dotazy odpovědět. Ke komunikaci s investorem je možné využít email: info@novykvet.cz nebo prostřednictvím facebookového profilu: https://www.facebook.com/parknovykvet.

Tým Fostys